לימודים לקראת תואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D) במסלול רגיל ובמסלול ישיר

התקנון בנושא לימודי תואר "דוקטור לפילוסופיה" מופיע בפרק התקנון הכללי של האוניברסיטה ("הדפים הצהובים") ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה. פרטים אודות תנאי הקבלה, חובות וזכויות התלמידים במסלול הרגיל ובמסלול הישיר ניתן למצוא בפרקים של יחידות הפקולטה בידיעון זה.

הרישום ללימודים לתואר דוקטור מתבצע במהלך השנה כולה במזכירויות היחידות האקדמיות של הפקולטה למדעים מדויקים.

 

כל תלמידי התואר השני והשלישי בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive